Συμβουλευτική Υποστήριξη

Η συμβουλευτική διαδικασία εστιάζει στη λειτουργία του ατόμου σε προσωπικό αλλά και διαπροσωπικό επίπεδο.  Βοηθάει το άτομο με ψυχικά και συναισθηματικά θέματα να τα χειριστεί, να βελτιώσει την αντίληψη του εαυτού, στη συναισθηματική κατανόηση και υποστήριξη του ατόμου.  Επίσης, μέσω της συμβουλευτικής επιτυγχάνουμε την υποστήριξη, την παροχή πληροφοριών και την επίλυση προβλημάτων.  Έχει στόχο να στηρίζει, να ενδυναμώνει και να δίνει κάποιες λύσεις σε άτομα που αντιμετωπίζουν κάποιο ψυχικό εμπόδιο στην ζωή τους.  Ασχολείται με την υποστήριξη των ατόμων που επιθυμούν να πάρουν συγκεκριμένες και σημαντικές αποφάσεις στην ζωή τους, μέσω της επίλυσης ζητημάτων και την ομαλότερη καθημερινή λειτουργία.  Μέσω της συμβουλευτικής το άτομο παίρνει βοήθεια και ψυχολογική υποστήριξη, χωρίς όμως να μπαίνουμε σε βαθύτερη ψυχολογική θεραπεία.

 

Ψυχοθεραπεία

Τόσο η συμβουλευτική όσο και η ψυχοθεραπεία είναι η εξελικτική διαδικασία αλληλεπίδρασης, κάτι που εφαρμόζει και η συστημική σκέψη στη λειτουργία των συστημάτων (όπου σύστημα κάθε σχέση αλληλεπίδρασης).

Σε αυτή τη σχέση ο θεραπευτής με διάφορες τεχνικές καθοδηγεί και εμψυχώνει τον θεραπευόμενο – μετά από αίτημα του για την αντιμετώπιση καταστάσεων που τον δυσκολεύουν – «στο εδώ και τώρα» να «δει» και να προωθήσει την εσωτερική του συγκρότηση, κατανοώντας την αλληλεπίδραση και την αλληλεξάρτηση του με το σύστημα, μέσα από το πλέγμα των σχέσεων του ώστε να προχωρήσει σε αλλαγή στάσης στη σχέση και επιλογή διαφορετικής οπτικής, ενθαρρυντικής, απενοχοποιητικής και γόνιμης, με σκοπό καλύτερη ποιότητα συναισθηματικής ζωής, ισορροπία με το σύστημα όπου ζει και ένταξη σε αυτό, εξέλιξη και ολοκλήρωση.

 

Ατομικές συνεδρίες

Η ποιο συνήθης μορφή θεραπείας όταν επισκεπτόμαστε έναν ψυχολόγο είναι σε ατομικό επίπεδο.  Στις ατομικές συνεδρίες, ο θεραπευόμενος έχει την δυνατότητα να εστιάσει σε θέματα που τον απασχολούν  και να εντοπίσει προσωπικές δυσκολίες και εμπλοκές, αλλά και κρυμμένες δυνάμεις του εαυτού του. Οι ατομικές συνεδρίες διεξάγονται σε κλίμα συνεργασίας και εμπιστευτικότητας και εστιάζουν στην αυτογνωσία και αυτόβελτίωση, αλλά και τη διάγνωση και θεραπεία ψυχολογικών διαταραχών.  Είναι η διαδικασία μέσα από την οποία το άτομο εξερευνά τρόπους για να ξεπεράσει δυσκολίες, προσωπικούς προβληματισμούς, ακόμα και την έλλειψη σκοπών ζωής. Σε μια ατομική ψυχοθεραπεία, ο ψυχολόγος στοχεύει σε μια θεραπευτική σχέση με τον θεραπευόμενο που βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και ειλικρίνεια, μέσα σε ένα ασφαλές υποστηρικτικό περιβάλλον. Η σχέση που αναπτύσσεται στηρίζεται στην εμπιστοσύνη, στην αποδοχή και την εχεμύθεια.  Η διάρκεια μίας συνεδρίας, είναι μία ώρα.

 

Ομαδική θεραπεία

Η ομαδική θεραπεία είναι μια μορφή θεραπείας κατά την οποία ένας μικρός αριθμός ατόμων (5-12 άτομα) συναντώνται σε τακτά χρονικά διαστήματα υπό την καθοδήγηση  ενός ή δυο θεραπευτών, οι οποίοι είναι ειδικά εκπαιδευμένοι στο να προσφέρουν ένα ασφαλές περιβάλλον ώστε τα μέλη της ομάδας με σεβασμό και αλληλοαποδοχή να βοηθήσουν τον εαυτό τους και ο ένας τον άλλον.  Προκειμένου να ενταχθεί ένα άτομο σε ομαδική θεραπεία, είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί πρώτα ένας αριθμός ατομικών συνεδριών.  Κατά τον I.Yalom (2006) οι θεραπευτικές διεργασίες που γίνονται σε μία ομάδα είναι η κατανόηση του εαυτού, η ενστάλαξη ελπίδας, η καθολικότητα, ο αλτρουισμός, η διαπροσωπική μάθηση, η οικογενειακή επαναδιαδραμάτιση, η συνεκτικότητα, η κάθαρση, η μετάδοση πληροφοριών, η μιμητική συμπεριφορά.  Η ομαδική ψυχοθεραπεία δεν υστερεί από την ατομική, αλλά είναι μια διαδικασία που εμπλουτίζει το ψυχοθεραπευτικό ταξίδι του κάθε θεραπευόμενου.  Η αποτελεσματικότητά της έγκειται στη δυναμική που προκύπτει από μία ομάδα ανθρώπων.

Οικογενειακή θεραπεία

Η οικογένεια – ένα σύστημα με τη δική του σύνθεση, δομή και κανόνες- θεωρείται η πρωταρχική κοινωνική ομάδα, στην οποία ο καθένας μας εξασφαλίζει την επιβίωση και την εξέλιξή του. Τα μέλη αλληλεπιδρούν μεταξύ τους δημιουργώντας μια ισχυρή δυναμική.  Η κατανόηση της συμπεριφοράς ενός μέλους συν-εξαρτάται από την συμπεριφορά των λοιπών μελών. Με αυτό τον τρόπο κάθε άτομο είναι βασικό για την λειτουργία στο όλον του συστήματος.  Αντικείμενο και στόχος της θεραπευτικής παρέμβασης στην οικογενειακή ψυχοθεραπεία δεν είναι το μεμονωμένο άτομο, αλλά το σύστημα των σχέσεων στο οποίο ανήκει το άτομο, εστιάζοντας στις μεταξύ τους σχέσεις και αλληλεπιδράσεις.  Με τον όρο οικογενειακή θεραπεία εννοούμε την «ταυτόχρονη» θεραπεία ολόκληρης της οικογένειας μέσα στον ίδιο χώρο, στις ίδιες τις συνθήκες, όπου οι δυσκολίες γεννιούνται.