Ομαδική θεραπεία

Η ομαδική θεραπεία είναι μια μορφή θεραπείας κατά την οποία ένας μικρός αριθμός ατόμων (5-12 άτομα) συναντώνται σε τακτά χρονικά διαστήματα υπό την καθοδήγηση ενός ή δυο θεραπευτών, οι οποίοι είναι ειδικά εκπαιδευμένοι στο να προσφέρουν ένα ασφαλές περιβάλλον ώστε τα μέλη της ομάδας με σεβασμό και αλληλοαποδοχή να βοηθήσουν τον εαυτό τους και ο ένας τον άλλον. Προκειμένου να ενταχθεί ένα άτομο σε ομαδική θεραπεία, είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί πρώτα ένας αριθμός ατομικών συνεδριών. Κατά τον I.Yalom (2006) οι θεραπευτικές διεργασίες που γίνονται σε μία ομάδα είναι η κατανόηση του εαυτού, η ενστάλαξη ελπίδας, η καθολικότητα, ο αλτρουισμός, η διαπροσωπική μάθηση, η οικογενειακή επαναδιαδραμάτιση, η συνεκτικότητα, η κάθαρση, η μετάδοση πληροφοριών, η μιμητική συμπεριφορά. Η ομαδική ψυχοθεραπεία δεν υστερεί από την ατομική, αλλά είναι μια διαδικασία που εμπλουτίζει το ψυχοθεραπευτικό ταξίδι του κάθε θεραπευόμενου. Η αποτελεσματικότητά της έγκειται στη δυναμική που προκύπτει από μία ομάδα ανθρώπων.